MMIRI

MMIRI

4 Comments

  1. ndu mmiri ndụ azụ, mmirị atala ma azụ anwụla

  2. onye amaghị ebe mmiri bidoro mawa ya agaghị ama ebe ọ nọ were kọọ ya n’ahụ

  3. anaghị ebo nwata nnu ahakpo ya mmiri

  4. onye mmiri hụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri

Leave a Reply

Your email address will not be published.