6 Comments

 1. Ọkụ a gụntere nwata n’aka anaghị ahụ ya
  0  0
 2. Adimnamma mere ọkụ jiri hapụitegbuo ihe nọ n’ime ya
  0  0
 3. Ọkụ agbawaghị ụlọ ghara uko
  0  0
 4. Onye ọkụ hụrụ na-atụ ibiribi ọkụ egwu
  0  0
 5. Ka mpekere ọkụ ahala, anaghị ekechi ya n’akwa
  0  0
 6. Elelịa nwa ite, ọ gbọnyụọ ọkụ
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.