62 Comments

 1. Ọkụkụ nyụọ ahụụ, ala achụwa ya ọsọ
  0  0
 2. Ọchụ nwa ọkụkụ nwe ada,nwa ọkụkụ nwe mwemwe ọsọ
  0  0
 3. Àkwá ọkụkụ jie akị, ihere emee nkume
  0  0
 4. Ọkụkụ n’aga warawara, anya n’ele warawara n’ele ya
  0  1
 5. Ọkụkụ mmanya n’egbu, ezutebeghị nkịta ọhịa ara n’agba
  0  0
 6. Ihe ehi hụrụ gbaa ọsọ ka ọkụkụ hụrụ na-atụ ọnụ
  0  0
 7. Ụkpana gbabara na ikpu ọkụkụ na-ala ala mmụọ
  0  0
 8. Ọkụkụ sị na ihe ya ji ele anya n’elu ma ya na-añụ mmiri bụ maka na ihe n’egbu ya si n’igwe abia
  0  0
 9. Ọkụkụ n’ewere ite iwe,chetakwa nma gburu ya
  0  0
 10. Ọkụkụ n’erubeghị na ubu n’akpọ chọrọchọrọ, égbé n’ebughị ya, ufu eburu ya.
  0  0
 11. Nne égbé mụọ nwa, ụmụ ọkụkụ ebegbuo onwe ha n’ákwá
  0  0
 12. Ákwà ọkụkụ mara mma eji akpọ anwụrụ ma ọbụ onye g’akụ ya kpọrọkpọrọ
  0  0
 13. Ọ dị mma ka ikuku buo k’anyị hụ ike ọkụkụ
  0  0
 14. Ikuku buo, ahụ ike ọkụkụ
  0  0
 15. Ọkụkụ hapụ mbọmbọ o jị gịnị azụ ụmụ ya
  0  0
 16. Onye hụ ka ọkụkụ na-abụ nshị, ya chụpụ ya maka onweghị onye ma onye ga-ata agbịrịgba ụkwụ ya
  0  0
 17. Onye hụ ka ọkụkụ na-abọ nshị, ya chụpụ ya maka onweghị onye ma onye ga-ata agbịrịgba ụkwụ ya
  0  0
 18. Ọkụkụ n’ejighi ego o ji alụ nwunye, ya nwee ike ọsọ
  0  0
 19. Ọkụkụ onye ogbenye bụ ehi ya
  0  0
 20. Anaghị ejị ọkụkụ tere mmanụ achụ aja
  0  0
 21. Ọkụkụ lee k’esi egbu/ahụsị anụ ọkwa, otu ahụ ka aga esi egbu/ahụsị ya
  0  0
 22. Ọkụkụ gbawa ajị, ya gbafọ na-agbịrịgba ụkwụ ya, k’ahụ ebe aga ete ya ọgwụ.
  0  0
 23. Ọkụkụ sị ụmụ ya; ha n’akpagharị, ha n’ele anya n’elu maka ihe n’egbu ha si n’elu abia
  0  0
 24. Leezie anya ka ịghara/ịhapụ ị bụ ọkụkụ zụchara ụmụ gbara aka ụmụ.
  0  0
 25. Ọkụkụ bụ aja aghaghị ihe agwụgwọ
  0  0
 26. Agaghị achụ aja hapụ itinye ọkụkụ
  0  0
 27. Ọkụkụ na-achụghị ka-ejiri ya chụọ aja, ya tee onwe ya mmanụ.
  0  0
 28. Ọkụkụ hapụ kwụọkwụọ ọ g’eji gịnị azụ ụmụ
  0  0
 29. Ọkụkụ anaghị arọ ofe.
  0  0
 30. Ọkụkụ sị na ya nọ n’ime ite chịcharara
  0  0
 31. Ọkụkụ sị ọkwa kwusị iti mkpu maka ewii zọwara akwa ya, ya bụrụkwanụ ya bụ ọkụkụ ana eji akwa ya na ya achụ aja
  0  0
 32. Onye aja otu ọkụkụ warala, were otu akwa ọkụkụ nye arụsị maka eku ya na ọtakwụ ya nọ n’ime ya
  0  0
 33. Ọkụkụ n’abọ mbọmbọ sị ụmụ ya riwe nri, ụmụ ya asị ya nke nọ n’ihu ka
  0  0
 34. Ákwà ọkụkụ gbara ọsọ, dibia kpara ya aka
  0  0
 35. Ọkụkụ kpụchaa ụtara, ya bianụ suru ya n’ofe
  1  0
 36. Ihe ọbụla ọsọrọ ọkụkụ ya mee, ọ gaghị anyụ mmamịrị
  0  0
 37. Ọkụkụ sị na ya labara ụra abalị maka chi ejiela, ọbụghị maka afọ juru ya
  0  0
 38. Ọkụkụ sị na ya n’eti mkpu ka ọha nụrụ olu ya, ọbụghị ka ihe ji ya aka hapụ ya
  0  0
 39. Ihe ọkụkụ hụrụ n’abọ, ewu ahụchala ya gba nkiti/mechie ọnụ
  0  0
 40. Ihe ọkụkụ jiri buo ibu bụ aji/abụbụ ya
  0  0
 41. Ihe ọkụkụ n’achụ oge mmiri n’ezo/ na mmiri dị ya oke mkpa
  0  0
 42. Otu onye nwe ọkụkụ ma oha mmadụ nile nwe olu/ iti mkpu ya
  0  0
 43. Ọkụkụ nwa mbịa(ogbenye) na ewu onye eze anaghị akpakọta ụrị
  0  0
 44. Akwa ọkụkụ dị mma iji mee iko anwụrụ ma agakwa akụtụ ya aka
  0  0
 45. Ọkụkụ m hụrụ n’anya, agaghim eji akwa ya achụ aja
  0  0
 46. Anaghị ama ọkụkọ ọcha n’ofe ( n’ite ofe)
  0  0
 47. ọkụkọ ụgbala amaka mana ejighi ya achụ aja
  0  0
 48. ọkụkọ ebeghị ebe nyụọ ọgụ akpala
  0  0
 49. eriri adịghị ọkụkọ mma n’olu
  0  0
 50. ọkụko bịa ebe ọ maghị, o jiri otu ọkpa kwụrụ
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.