1 Comment

 1. 1. Isi kote ebu, ọ gbaa ya.

  2. Isi na isi ha bụ n’ọnụ

  3. Nshịkọ sị na ọ bụ ndi nwere isi ka isi na-awa.

  4. Isi ehi anaghị agbọ n’ite.

  5. Weta isi bia were isi bụ ajọ onyinye.

  6. Isi na-awa onye ka onye ha.

  7. Anaghị ama ebe agwọ abalị debere isi.

  8. Arụsị egburu ọkụkọ nwe isi ya.

  9. Achọwa isi ọchụ, agaa n’ụzụ kpụrụ mma.

  10. Isi onye ọbịa karịrị isi onye ọ bịara be ya.

  11. Isi anaghị agbakọta ihe obutere.

  12. Agwa ntị ma ntị anụghị, ebere isi nti esoro isi dapụ.

  13. Ọsọ ndụ bụ n’isi n’isi.

  14. Anaghị m aña ntị ekwe maka na ọ bụghị isi m ka eji akụ ya.

  15. Anaghị m echere onye isi ukwu maka na ọ bụghị m ga-akwara ya okpu.

  16. Ọ bụ ngwere isi kara aka na-eje ọgụ nkume.

  17. Ahụ isi okwu, ahụ ọsịsa ya.

  18. Onye bu isi na-achọ isi ọ ga-egbu, ochefuela na nke ya bụ isi.

  18. Okenye taa isi ọkụkọ, ụmụaka abụa nri ụbụ.

  19. Onye taa m arụ n’isi ma ochetaghị ntụtụ isi m, mụ tawa arụ n’ike agaghị m echeta nsị dị ya n’ike.

  20. Ụka akara aka, eji isi ekwe ya.

  21. Ọkụkọ kpụwa isi ka nwa ya si anwụ, ọkpụpịa isi.

  22. Onye mgbọ tụrụ nna ya n’isi na-eji ite ọla akwa okpu.

  23. Ka eletechaa ka mgbọ ji atụwa nwa enwe isi.

  24. Onye isi ike na-eri n’ala kpọrọ nkụ.

  25. Ike nyụọ arụ, isi anara ọkpọ.

  26. Ọ bụ anya ukwu butere ibu ozu enyi n’isi were ụkwụ na-abọ abụzụ.

  27. Onye njem ka onye isi awọ ihe mara.

  28. Anaghị ama ihe n’isi awọ.
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.