23 Comments

 1. 1. Akịdị amaghị oke ala.
  2. Ụkwa dara ụbọchị obodo na-eme mmemme adaghị n’oge.
  3.Ọ bụrụ n’anwụ amagbuo onye a na-akọrọ ede, mara na ọrụ a na-arụ eṅweghị isi.
  4. Ose ọjị anaghị eje ije ihere.
  5. Otu mkpụrụ akwụ anaghị efu n’ọku.
  6.Ọ nweghị onye hụrụ ụgbọgụrụ ṅa-ajụ ihe na-amị aṅyụ.
  7. Ọkeke gwuchara ji, Okafọ gwute ya, ọ bụ ji nkụrụ ma nkụ.
  8. Ọna abụ onye mara ata akwụ ọkpụrụkpụ ọ dịka ọ na-atp ọsụkwụ.
  9. Onye na-adụ onye ohi ji ọdụ, ya na-adụkwa ji na-awa ala.
  10. Olugbo ga-emechaa hụ ihe ụrị hụrụ n’ite ofe.
  0  0
 2. 1.Onye juru ịga ugbo ga-emechaa gaa ihe ugbo ka mma.
  2. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ
  3. Onye ji ya ruru abụọ ga-egwute ha abụọ
  4. Ji esighi n’isi puo ome, o si n’ọdụ puo ome
  5. Adaka sị na ọ na-abụ ya hụ nna nwe ubi, obi a tọọ ya ụtọ
  6. A gbara aka na-azọ ala, onye ji ji a na-akọ ji ya
  7.E ji anya ama ọka chara acha
  8.A kwụrụ ọtọ gwujie ji, e hulata gwuputa ọdụ ya
  9. E jiri uche kụọ ọkpa, ọkpa e jiri uche puo
  10.ọkwa sị na onye ya riri ji ya bụ ọkọjị
  0  0
 3. 1. Ohi chọrọ ịpara ụkwa, para ụkwa, ya asịla na ụkwa chọrọ ịsụgbu ya
  2. Ọnwụ egbughi ji eji chụa aja, ọ ga-epu ome
  3.Abacha bịara igbo ọgụ buruzịa isi ọgụ
  4.O ji nwayọ egbu ọgụ ka onye ike ọrụ njọ
  5.Ala azọghị azọ anaghị eme nri
  6.Madụ anaghị ahapụ ubi ya na o ruru ahịhịa
  7.Aka e jiri gbaa ilile ka a ga-eji gbaa ahụekere
  8.obodo anaghị eko bụrụ ụgbọgọrọ
  9. Ị gaghị ahụcha anyụ jụwa ihe na-amị ụgbọgọrọ
  10.Ọkwụrụ anaghị aka onye kụrụ ya
  0  0
 4. Ana azo ala onye ji ji ana akonye ji
  0  0
 5. Biko o bu muwa turu ilu maka ana azo ala one nwe ji ana konye ji ji
  0  0
 6. Okwa si Umu ya ha turu ji ha turu mgborogwu ka o ga bu onye nwe ji gwuru ji ha atuba ngborogwu
  0  0
 7. 11. Ọnweghị obodo ihe na-ata akwụ anọghị.
  12. Onye gbaghagoro ọrụ ugbo ya n’ihe na o ruchiri ọhịa?
  13. Ọdụ akwụ na-eji ọkụkọ ezu ike.
  14. Onye na-akpụ ọgụ na-akọkwa ugbo.
  15. Nkwọkọ ede abụghị ọkụkọ ya.
  16. Nwata m na-atara ji, ya tabịrị m ọnụ mụ na ya onye buru ụzọ mata ụtọ ji?
  17. Nwanyị baa ọba, egwu ejide igwe ji.
  18. Ngwere nwụrụ na ọba ji ọbụghị agụụ gburu ya.
  19. Nwa nhọ bara ọhịa, họrọ ụkazị.
  20. Nwata na-eti akị amaghị na iwe na-ewe nkume.
  0  0
 8. 21. Mba ji na-akarị ịhụ n’ọkụ.
  22. Mmanụ metụ n’oche, metukwa n’akwa, anaghị ama ebe a ga-asị onye ọbịa ya were oche.
  23. Mpọtọ ede nọọrọ onwe ya, agwọ bịa nọchie ụzọ ka ọ ga abụ, e gbuo ya a kụrụ mpọtọ ede wee chịrị ya.
  24. Kpara akwụ kpara akwụ, onye ebukwala ogbe ya .
  25. Ka ebu akwa agbara mmanụ , ka ebu mmanụ agbara akwa.
  26. Ji anaghị esi n’ọdụ epu.
  27. Ji gwụ n’ọba, nwanyị azawa oku ike.
  28. Ji gbalitere elu sị zọwa ya ụkwụ.
  29. Ji ezegbula ede, ede ezegbula ji.
  30. Ji anaghị ahụ otu ibe eghe.
  31. Ji agaghị anọ n’ọba agụọ na-agụ.
  32. Ji abana adịkwa mma, o jiri jụ ọkụ.
  33. Ihe i ga-agwa onye kpuru isi bụ na mmanụ adịghị na nri, ọbụghị na ose na nnu adịghị ya.
  34. Ibo mpoto ede ibu karịrị ya, ọ chịrị isi.
  35.Ewu rie ji ngwere ekwe n’isi, ewu erighi ji ngwere na-ekwe n’isi.
  36. Ekoro ugbọgụrụ, ekoro arịrịlọrọ ya.
  37. Elewe okukoro anya enwe, ji dị n’ọba agwụ.
  38. Ewu richaa ihe onye ubi, ya fee oke ala.
  39. Ihe kugburu ji ka e ji e bulite ya.
  40. Ikuku bube ogede otu ọ masiri gị, enweghị m nwa na-eri ogede.
  41. Ejighị ede agọ mmụọ.
  42. Ebe nwatp na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ mmanụ ka ọ na-apụ ọrịrị.
  43. A gọchie ọjị ntị, ụmụ mmụọ ajụ ya.
  44. A na-agụrụ akwụ ṅwanne ya a na-eghe.
  45. Anaghị egby nwatp mgbe ọ wụfuru mmanụ, kama ọ bụ mgbe ọ wufuru ụpụrụtụ.
  46. Anaghị anọ n’ukwu ụkwa aghọta ube, i mee otu ahụ ụkwa adagbuo gị.
  47. A na-asọ isi ede anya, ala ede asị ọ bụ ya ka a na-asọpụrụ.
  48. Akwụ bara n’ite aghaghị ibu ọṅya.
  49. Akịdị abụghị nrigha mbụ n’uhu alili.
  50. Awaị tọwa ụtọ a bpchanyekwuo ya ji.
  0  0
 9. 51. Awaị taa mmiri, keduzi ụtọ ya?
  52. Akịdị fọdụ otu, ọ ga-egbu onye na-asọ ya.
  53.Akị mkpị sị na ya na nwanne ya dị na mma ma were ichere kpaa oke.
  54. Okokporo ọbụla jere ebe a na-ekupute nwa, efee ya ose n’anya, ajọ ije ka ọ jere.
  55. Ote ofe, amaghị ihw ọsụ ụtara na-ahụ.
  56. Ọsụ ụtara na -asụgwara ọnye sụọrọ ya.
  57. Nwatp ọbụla nne ya na-esi ogiri mara ijiji anya kpọrọ.
  58. Otu mkpụrụ aka rụta mmanụ, o zuo ọra ọnụ.
  59. Ọgazị sị na ihe ha jị adị abụọ aga n’ubi bụ maka na onye ahụghị nwanne ya ahụ ya.
  60. Ofeke keta ntị anụ ntị ewu n’oke, mmanụ agwụ na ọkụ.
  61. Aga m ekwo na enyi m nwanyị mara mma ga rịa elu ube edoro alụsị.
  62. Oti ọkpọ anaghị eti ogbe akwụ.
  63. Ọ na abụ e tie akị mbara mbara, ọ gbakpọọ onye mbara mbara anya.
  64. Ihe karịrị akọa abụrụla isi akwụ.
  65. Ọ na abụ Dimkpa taa akị ahụ ichere ya.
  66. Arachaa eruchikwaa adịghị mma na ube.
  67. Nwatp ọbụla ghọtara ose, aka ya ga-adịrịrị n’ihe agwọrọ agwọ.
  68. Ọ np abụ ike nọrọ ala ọtaa ọjị.
  69. Nwoke ọbụla nya akpa wee na-asụ ụtara, Ị mara na echiche obi ya gbara gharịị.
  70. Nwata ya na nna ya na-abụ ede anaghị amp mgbe ọ gọrọ nna ya iyi site na Ị sị ya ” bụtakwa isụ ndị nwụrụ aṅwụ”
  0  0
 10. 1. Mmecha ede abụghị ọkụkọ ya.
  2. Oke nwụrụ n’ime akpa ọka abụghị agụrụ gburu ya.
  3. Ewu nwụrụ na ọba ji abụghị agụrụ gburu ya.
  4. Mbe sị ọrụ ọha dị mma ma oriri ọha n’ara ahụ.
  5. Ọkwa sị ụmụ ya, ha tụrụ ji ha tụrụ mgbọrọgwụ maka mgbe ji g’agwụ.
  6. Agbara aka na-azọ ala, onye ji ji na-akụnye.
  7. Kama ede g’eshi, ka nkụ gwụ.
  8. Ogbe ji na-akarị ịhụ n’ọkụ.
  9. Ọkọrọ anaghị akarị onye kụrụ ya.
  0  0
 11. 10. Agadị nwanyị n’eche ka o si eri unene, unene n’eche ka o si asa agadị nwanyị afọ.
  0  0
 12. 11. Ụkwa n’adara ndi na-amaghị asa ya.
  12. Okirikiri ka ana agba ukwu ose adịghị arị ya elu.
  13. Akpara akwụ kpara akwụ, ewere nkata jee ọbụrụ oshi
  0  0
 13. 14. Ihe na-ata añara dị n’ime añara.
  15. Ụkwa ruo oge ya, ọ daa.
  0  0
 14. 16. Ụdara sị na ọbụghị sọsọ ya mụtara nwa ana apịwa ọnụ.
  17. Ama ka mmiri si baa n’opi ụgbọgụrụ.
  18. Ahịhịa juru n’ọhịa, ma abaa n’ọhịa achọwa ụkasị.
  0  0
 15. 19. Ọkọrọ anaghị amịrị ote ofe.
  20. Ọhịa ghọrọ gị nkụ sere gị olu.
  21. Anyị nwere ji nwee ọgụ.
  0  0
 16. 22. Ahụ onye ana amara ekwe, atụnye ekwe n’ọhịa.
  23. Agam n’ihu ukwu osisi bụ maka ọdịmma nnụnụ
  0  0
 17. 71. Ọtaakwụ kapịba ọnụ, Ị mara na ọ ga-agbụpụ.
  72. Onye ga-ahụ hụsịkwaai ike; n’ihi na ukwu ube anaghị aṅya akpa.
  73. Ọchọta chọta ọkwụrụ, ọkwụrụ achọta ihe niile na-alọ alọ.
  74. Ọnụ onye jiri bụọ ogiri asọ ka ọ ga-eji rachakwa ya.
  75. Akịdị abụghị ngwere ntagha mbu.
  76. Nwoke dị ka Ji anwụ, anaghị esi ya otu nta mmiri.
  77. Hụpụ Ji ka ahụnye ihe ka mkpa; ọ nwere ihe ka ji?
  78. Ọ na abụ ọta akị nyara ụyọrọ nkume, eleghasịba ya anya?
  79. Ọghọtara ka ube mịrị anaghị esi ebe o sịrị rigo aritu.
  80. O ji Ji agba ụtụtụ matakwa na ọ nwere mgbe Ji ga-agwụ n’ọba.
  0  0
 18. 24. Akpọkwala osisi nyere gị ndo ọhịa.
  25. Mkpụrụ osisi akụkọtara ọnụ aghagbị ishikọta onwe ha.
  26. Ede anaghị agbọ ji.
  0  0
 19. 81. Onye kee ji kee ọnụ ya, ọ gaghị erepụ ji.
  82. Ihe ọ masịrị ji jọọ njọ, ọ ga-akarịrị ede mma.
  83. Akwụkwọ nri aghaghị ịka n’ọkwa e jiri gwọọ ya.
  84.Onye hụrụ ji n”ubi abụghị onye awọ.
  85. Ọ bụghị ihe ugoro na-adp n’ọnụ ka ọ na-atọ n’ụtọ.
  86. Aka ose adịghị mmp n’anya.
  87. Ihe ụwa bụ mgbe oke ata akwụ, mgbe oke ajụ ọnụ n’igbegiri.
  88. Gịnị ka mmadụ ga-enweta n’ike ọkụ, ose ga-eji fugbu ya?
  90. Ọ na abụ arachara mmanụ, ụka a baa n’ntị.
  0  0
 20. 91. Ebe nwata na-ebute ogbe akwụ ka a na-ebute isi ya
  92. Ọmauma ajụ jụrụ nne ya ma ụgbọgụrụ ọ na-amịkwọ aṅyụ.
  93. Nne wetere ji ka oju afọ, nna webinatara ya ka ọ pụ echi; ikpe amaghị nne nke o ji ama nna.
  94. Nkịta richara ụtara, rachaa ofe ma na-elekwa anya n’elu, m wee jụọ ya sị, ” a ga-amapụrụ ya igu nkwụ?
  95. A kọbara n’ubi onye ma ọgụ agbjie?
  96. A naghị ekechi ehi na-azọcha ọka ọnụ.
  97. Okpete anaghị epu ọnụ naabọ.
  98. Ụgbọgụrụ anaghị amịrị nwa ori akwụkwọ.
  99. Ọta akwụ enweghị mpanaka nke ọkpụ n’ọnụ aghọọ abụrịbọ.
  100. Ka a sị na ji talara n’ubi, olee kwanụ mkpịrịkọta ya?
  101. Ọkụkọ bekee tara ọkwụrụ bekee bụ nri ndị ala hp ka o riri.
  102. Jị kaa aka si gwuru: ede kakwaa si gburukwa.
  0  0
 21. 101. Nwa ọmacha ncha ọ ga=ama ka mmiri si baa n’opi ụgbọgụrụ.
  102. E tere ụgba, e tere azụ; ogiri bụ ọgwụ ofe.
  103. Ọgụ mpoto ede ekwesighi ihi mmiei.
  104. Ọ np abụ nwanyị chọọ ịchọ nwunyeedi okwu, ọ si ya nye ya mmanụ ka ya wee taa ọsụkwụ.
  105. Ọ na abụ onye mmadụ hụrụ n’ anya na-eri Ji ya, ọ dị ya ka ọ na-eke ya n’ọba.
  0  0
 22. Author

  ỌGBỤGBA OKWE: UJU NWANEKEZIE 95, MAZỊ IKECHUKWU BISMARCK ỌJỊ 19, DỌKỊNTA ACHỤKỌ 17,DUMEBI OJI 2.
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.