6 Comments

 1. 1. Nkịta nwanyị zụrụ na-ata akwa ọkụkọ.
  2. Akwa ọkụkọ bụ ọkụ, nke ọgazị bụ ihe oriri
  3. Ajọ ọkụkọ na-akpata ihe a na-eji esiri akwa ya.
  4. A na-atụgbu olị ji n’akwa were na-efo ya.
  5. Akwa ọkụkọ tipịa akị ihere e mee nkume.
  6. Asị nwa ebela akwa sị enyela ya nri.
  7.Anwụ ụtụtụ akọghị akwa, ọ bụ nke mgbede ga-akọ ya.
  8. Agaghị m asị nwata nne ya nwụrụ ebena akwa n’ihi na ọbụghị m ga-akwara ya nne ya.
  9. A kọba ka e si gbaa azị, ọ bụrụ akwa nri.
  10. Ahụ ozu anya ebewe akwa.
  0  0
 2. 11. Ka ebu akwa agbara mmanụ, ka ebu mmanụ agbara akwa.
  12. Mmanụ metụ n’oche, metụkwa n’akwa, anpghị ama ebe a ga-asị onye ọbịa ya were oche.
  13. Nwata na-ebe akwa na enyeghị ya akịilu, ọ hụkwara ka ihu ndị tara ya dị?
  14. Ọ ma akwa asa ahụ mara onwe ya.
  15. Onye ma akwa ọkwa na-achịta ya.
  16. Ọkwesịrị ka mmụọ e jiri akwa ọkụkọ chụrụ aja marakwa n’aka na ọkpa ọkụkọ dị n’akwa ahụ.
  17. Ọ nweghị akwa m gbasara n’iro mmiri na-ama.
  18. Nwata na-amaracha ka e si ebe akwa ebe akwa , ama buru ya bufee ama nna ya.
  19. Ọkụkọ gbakerichaa ala, o yie otu mkpụrụ akwa.
  20. Nwanyị ọbụla dị ime tọpụrụ akwa ma ọ mụghị nwa, ihere abụrụ nke ya.
  0  0
 3. 21. Nwata bee nne ya bee nna ya, ihe ọ ga-ebe n’akwa agwụla.
  22. Ahụ ozu anya ebewe akwa.
  23. Ihe e ji ebere ibi akwa bu na ebe ọdị nọ na mkpa, ma ama ọ kaghj ihe isi na-ebu.
  24. Ebe nwata na-ebe akwa arụ aka, nne ya anọghị ya nna ya ga-anọrịrị yp.
  25. Nwata na-amụ ịrị elu, nne ya a na-amụ akwa.
  26. Ọ chịtara akwa nza na=ekpesa ka ọha n’ibu, ọ bụ ya wegara nne ya n’oke.
  27. Mbekwu hụrụ osimiri na-awakwa akwa, ọ ga-awụ awụ ka ọ ga-efe efe.
  28. Nkịta ụsa na-ezo ezo ata akwa ọkụkọ.
  29. Onye a na-eyiri akwa mwụda bụ onye ama, onye ụlọ ọbụla mara ebe apa dịgasị ibe ya n’ahụ.
  30. Ọ na abụ onye bu ụzọ mara ezigbo akwa, ajụjụ egbuo ndị kpe azụ.
  0  0
 4. 31. Ọ na abụ onye chi ọjọọ chọwa nwanyị ọ ga-alụ; ọgirisi amara akwa na-achọ di.
  32. Onye nwanne ya tiri ihe ma ụma ebe akwa.
  33. Ụwa bụ ndị n’ọchị; ndị n’akwa.
  34. Ajọ mkpọtụ anaghị anụ ụzụ akwa.
  35. Akwa ọkụkọ juru nkata, onye ma nke bụ oke ma ọ bụ nwunye.
  36. Ọkụkọ ọbụla ga-abụ oke ga ebido n’akwa.
  37. Ọ na abụ agadị nwanyị zụta akwa ọhụụ, ya agaa ikpe a na-akpọghị ya.
  38. Onye yịri nkịrịka akwa, a gwa ya nkịrịka okwu.
  39. Ọ na abụ atọọ ntị n’ala anụ akwa agbụsị.
  40. A nụ na Dike nwụrụ, ndị ọchị a ka ndị akwa.
  41. Akwa ngwere na-awa onwe ya.
  0  0
 5. 1. Nkita nwanyi zuru na-ata akwa.
  2. O ma akwa asa ahu mara onwe ya.

  3. Akwa okuko bu oku, nke ogazi buru ihe oriri.
  4. Ajo okuko na-akpata ihe a na- eji esi akwa ya.
  5. Nwata bee nne ya, bee nna ya ihe o ga-ebe n’ akwa agwula.

  6. Akwa okuko tipia aki, ihere aburu nke nkume.
  7. Asi nwata ebena akwa, si enyela ya nri?
  8. Anwu ututu akoghi akwa, o bu nke mgbede ga-ako ya.
  9. Agaghi m asi nwata nne ya nwuru ebena akwa, n’ihi na o bughi m ga-akwara ya nne ya.
  10. Akoba ka-esiri gbaa azi, oburu akwa nri.

  11. Ahu ozu anya ebewe akwa.
  12. Ihe eji ebere ibi akwa bu na ebe odi no n’nkpa, maa a ma na o kaghi Ihe isi na-ebu.
  13. Mmanu metu n’oche, metukwa n’akwa anaghi ama be a ga-asi onye obia ya were oche.
  14. Ebe nwata na-ebe akwa aru aka, nne ya anoghi ya nna ya ga anoriri ya.
  15. Nwata na-amu iri elu, nne ya a na-amu akwa.

  16. Nwata na-ebe akwa na e nyeghi ya akiilu, o hukwara ka ihu ndi tara ya di.
  17. O chitara akwa nza na-ekpesa ka oha n’ibu, o bu ya wegara nne ya n’oke.
  18. Onye ma akwa okwa na-achita ya.
  19. O kwesiri ka mmuo e jiri akwa okuko churu aka marakwa n’aka na okpa okuko do n’akwa ahu.
  20. Okuko gbakerichaa ala, o yie otu mkpuru akwa.

  21. Nwanyi obula di ime topuru akwa ma o mughi nwa, ihere aburu nke ya.
  22. Mbekwu huru osimiri na-awakwa akwa, o ga-awu awu ka o ga-efe efe.
  23. Nkita usa na-ezo ezo ata akwa okuko.
  24. Onye a na-eyiri akwa nwuda bu onye ama, onye ulo obula maara ebe APA digasi ibe ya n’ahu.
  25. Ka ebu mmanu aso akwa ocha ka eyi akwa ocha aso mmanu.

  26. O na abu onye bu uzo mara ezigbo akwa, ajuju egbuo ndi kpe azu.
  27. O na abu onye chi ojoo chowa nwanyi o ga-alu, ogirisi a mara akwa na-acho di.
  28. Onye nwanne ya tiri Ihe ma uma ebe akwa.
  29. Uwa bu ndi na ochi; ndi n’akwa.
  30. Ajo mkpotu anaghi anu uzu akwa.

  31. Akwa okuko juru nkata, onye ma nke oke ma o bu nke bu nwunye.
  32. Okuko obula ga abu oke ga-ebido na akwa..
  33. O na abu agadi nwanyi zuta akwa ohuu, o gaa ikpe a na-akpoghi ya.
  34. Onye yiri akwa nkirika, agwa ya nkirika okwu.
  35. O na abu atoo nti n’ala anu akwa agbusi.
  36. A nu na Dike nwuru , ndi ochi a ka ndi akwa.
  37. Akwa ngwere na-etiwa na onwe ya.

  38.Onye bekarịa akwa onye nwụrụ anwụ, ọ dịka ọbụ ya gburu ya.
  39. Akwa ọkụkọ tie akị, ihere emee nkume.
  40. Akwa ọkụkọ dị mma iji eme iko anwụrụ, ma kụtụ ya aka.
  41. Dibịa gbaa ajọ afa, akwa ọkụkụ agbaa ajọ ọsọ.

  42. Ebe nwata n’ebe akwa atụ aka, nne ya na-anọghị ebe ahụ, nna ya anọrọ ya.
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.