5 Comments

 1. 1. Agaghị eji maka iwe oke mụọ ụlọ ọkụ.
  2. Iwe nwanne anaghị eru n’ọkpụkpụ.
  3. Ọkụkọ eri eri, ọ bọsaa abọsaa.
  4. Ihe ji ọgụ di na nwunye bụ na dị ya arịdabeghị n’elu nkwụ.
  5. Ana adịghị mma bụ uru ndị nze.
  0  0
 2. 6. Abalị emeela atụrụọ dị ka ọ nwere mpi e ji aga ọgụ.
  7. Ọnụ sere ọgụ.
  8. Agwọ na-eze akụ, asị n ‘ọmaghị agba ọsọ.
  9. Agaghị e ji maka mgbarụ ihu nwamkpi ghara iji ya aga ahịa.
  10. Agbụrụ ji iwe akwụ ụgwọ, agbọghọ ewu anaghị eme be ha.
  11. Alụwagori agha tupuu a mụe Ọchịagha.
  12. Egwu anaghị atụ afọ o buru ụzọ.
  13. Dike mee nke o ji, anya adị ya n’ụzọ ụla.
  14. Edi na enwe abụghị otu nne mụrụ ha, ihe siwe ike, enwe na edi azawa nwanne ka ụmụ anụ ndị ọzọ nyere ha efe.
  15. Ejila iwe mkpi abọgbu ebule.
  16. Ebe onye iro na- atụ anya alaobi, ya buru ụzọ kwaa ebe ahụ.
  17. E were iwe gbuo ochụ, iwe kwụsị, achụ a dọrọ.
  18. Gbata gbata abụghị ọgụ, ọ bụrụ mgba.
  19. Ije nwa ọkụkọ adighị egbe mma.
  20. Mbe sịrị na e ruo ebe ya na nwoke ibe ya lụrụ ọgụ, ahụghị ụfụfụ a hụ ntasịsị mmee.
  21. Mgbe ndị nwe ọgụ ka nwe mgba.
  22. Ngwere tụọ ọgụ, ya lụọ aṅụ.
  23. Nwata a na-etiri akụ amaghị n’iwe na-ewe nkume.
  24. Ọgụ karịa ọgụ ndị agbajiri aka, asị ndị agbajiri ụkwụ ndo.
  25. Ojije ọgụ anaghị adị ka ọlịla ya.
  26. Ọkụkọ hapụrụ mma gburu ya gaa tụgọbara ite olu.
  27. Ọnụna e siri mgbe ahụ rie ya mgbe ahụ bụ ọnụna nkume.
  28. Onye egbule onwe ya, ụwa gakata ihu ọ gawa azụ.
  29. Onye e ji eji ma na ọgụ bụ agha.
  30 Agha dị n’ụlọ.
  0  0
 3. 31. A naghị agwa ochi ntị n’agha esu.
  32. A naghị achọ ọgụ mma.
  33. O ji ọsọ agbakwu ọgụ amaghị na ọgụ bụ ọnwụ.
  34. Ngwere sị na ihe ya jiri tụọrọ nkịta ọgụ bụ na ya chekwudoro elu osisi.
  35. Nwamba anaghị aga ọgụ arịọrọ ya arịọ.
  36. Ezi sị na iwe ya bụ na onye nwe ya na-aga na-azụ ọgụ n’ahịa ebe ya nọ n’ụlọ were ọnụ ya na-egwu ala.
  37. A sị ọnwenụ na onwezighịị, ọgụ adaa.
  38. Udele sị na onye akpọrọ oku anaghị enwe mgbarụ ihụ.
  39. Eriwe eriwe , achụpụ nwa enwe nne; alụwa alụwa achọwa nwa enwe nne.
  40. Etukata Dike ‘Ọgba aka alụ ọgụ’ , e buo ya na njanja ụkpa.
  41. Nkịta sị, sị tụpụrụ ya ọkpụkpụ na ezi ma sị hapụziere ya ọgụ ya na ndị mụọ.
  42. Nkịta na-achọ ọgụ, edi sọọ ya ọnụ.
  43. Ọ na abụ ike ọlụ gwụ nwata, ike ọgụ aka ya mma.
  44. Ọ bụ amaghị kwu butere amaghị sa.
  45. Mmadụ ọ na-aga ọgụ be Chukwu?
  0  0
 4. 1. Anaghi eji iwe oke esonye uo oku.
  2. Egbuo dike na ogu ulo, echeta ya na otu am a.
  3. Egbuo ma iwe, elie ma ushi.
  4. Agha eyiri eyi anaghi eri ngworo.
  5. Egbuchie ogu, onye ujo ana-aba.
  0  0
 5. ỌGBBỤGBA OKWE: UJU NWANEKEZIE 41 (45), DỌKỊNTA ACHỤKỌ 4 (5)
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.