9 Comments

 1. 1. Ana asị na ọkụkụ manyere ụkwụ na nri, o were ọnụ tinye na nri.
  2. Dịnta mụta agbawa egheghi eghe, nnụnụ amụta efewe ebeghị ebe.
  3. Ọkụkụ sị ihe ha jiri gbara ịgba ajị na-agbịrịgba ụkwụ bụ maka ite ọgwụ ọkpụkpụ.
  4. Ihe ọkụkụ bu mmiri achụ dị ya mkpa.
  5. Ọkụkụ sị ihe ya ji ele anya n’elu añụ mmiri bụ maka ihe n’egbu ya si n’elu abịa.
  6. Ọkụkụ hapụ kwọmkwọm, o ji gịnị azụ ụmụ.
  7. Ọkụkụ sị ka ihe ya bụrụ abụ laa ya n’azụ.
  0  0
 2. 1. Okụkọ nyụọ ahụrụ, ala achụwa ya ọzọ.
  2. Ihe Agụ hụrụ gbalaga ka ọkụkụ hụrụ atụ ọnụ.
  3. Ọkụkụ nwa ogbenye bụ ehi ya
  0  0
 3. 8. Ọkwa gwara ụmụ ya sị ha gara ije , ha tụọ mwemwe ọsọ.

  9. Ọ chịtara akwa nza na-ekpesa ka ọ ha n’ibu, ọ bụ ya wegara nne ya n’oke.

  10. Ọhịa ị batara na ya bute ozu ṅza n’abụ, mara na ihe na-egbu nza nọ ebe ahụ.

  11. Ọkụkọ hụ ihe yiri egbe o jiri gboo zọwa ụmụ ya.

  12. Nwa nza ọha aghaa agba na-atagburu ya.

  13. Nwa nnụnụ ebegbị ebe wee nyụọ ikpo akpala.

  14. Nnụnụ juru elu n’ala, jukwa n’ọhịa n’ụzọ, nanị aha nnụnụ nwata maara bụ egbe.

  15. Kama ụsụ m jidere ga-atagbu m, a hapụ m ya o felaga.

  16. Kama egbe ga-ahapụ ṅwa ọkụkọ isi ya atọ n’akịrịka.

  17. Kedụ mgbe ụsụ jiri buru egbe/

  18. Icheoku sị na anaghị esi n’ike a dị mma.

  19. Ije nwa ọkụkọ adịghị egbe mmr.

  20. Ihe egbe hụrụ gbawa ọsọ, ọkụkọ ekwesịghị ihụ ya kwụrụ.

  21. Ikuku abaghị ebupunwu nwa nza na ọdụ igu.

  22. Egbe gara mba e were la isi ya tụọ mgbere.

  23. Egbe sị ụzụ tụwanụ ya ma na ugolọma na-agara onwe ya, onye tụpụrụ ya ọnụ.

  24. Egbe ọdụ nka abụghịzi nwa egbe.

  25. Egbe na-efe n’elu unyogo ya a na-aga n’ala.

  26. Egbe na-erughari n’elu, ụmu ụriom a chịrị uche n’aka.

  27. Egbe na-efe ọ hụ osisi dị ya mma, ọ bere.

  28. Egbe laa ije, ụmụ ọkụkọ emegharịa ahụ.

  29. Egbe na-erugharị ọkụkọ na ụmụ ya a na-ezo onwe ha.

  30. Egbe soro udele kpaa uri, e nwere ike nwụrụ egbe n’aka , chụpụ udele ka ọ pụọ n’ihi na anaghị eri egbe wri ma ya fọdụ ịtụ abụba ya n’isi.

  31. Dike dị abụọ na-azọ abụba ugo, ihe a na-eme ya bụ ịdọwa ya abụọ.

  32. Asị udele bịacgbara ọla mana ụhu atọghị ya amụ.

  33. Akwụ ruo n’ikiri achọwa ṅṅụṅụ ọnụ ọpịọrọpịọ.

  34. Anaghị ahụcha ọnụ nnụnụ, chọwa ebe a ga-esi nye ya nri.

  35. A ga eburu ụzọ chụpụ egbe tupu a dọọ ụmụ uriom aka na ṅtị banyere ịwụgharị n’ọhịa.

  36. Akwa ọkụkọ bụ ọkụ; nke ọgazị bụ ihe oriri.

  37. A nọrọ n’ezi gụọ ṅwata aha, ụmụ nnụnụ a kpọọ ya aha.

  38. A naghị anọ n’ala ama ụsụ dị ime.

  39. Ọ fọdụrụ nwantịntị, enweghị ike igbu nwa nnụnụ.

  40. Anụ nza ọha aghaa e jụ akpa ya mkpa mkpa.

  41. Nnụnụ kụrụ n’obi nwata hụrụ ya n’anya.

  42. Udele sị na onye akpọrọ oku anaghi enwe mgbarụ ihu.

  43. Nnụnụ akaghị aka anaghị ebi n’ọhịa achara.

  44. Ọnwụ egbuchule okenye ka ụmụazị ghara ịhụ udele kpọọ ya anụ.

  45.Ọnweghị ihe jiikọrọ udele na ọkpụisi.

  46. Nnụnụ ọbụla onye isi gburu, Ị mara na ọteela o jiri debe ya.

  47.

  A chụba aja ma a hụghị udele, Ị mara na ihe mere be ndị mmụọ.

  48.Ụzụ amaghị akpụ ọgene, ya lee egbe anya n’ọdụ.

  49. Ọgba nta ọkwa ga-eji nwayọ n’ihi na mgbumgbu na ngọngọ dị ọkwa n’ahụ karịrị akarị.

  50. Ezuo ka aha eri udele, a tọtuo ngịga mmụọ.
  0  0
 4. 51. Ụkpara oke mfegharị na ezuike n’eke nwa nnụnụ

  52. A sị onye ohi nwude ọkụkọ, ọ sị na ọ na-ata arụ

  53. ọkụkụ nwa ogbenye bụ ehi ya

  54. ọkụkọ nyụọ ahụ ala achụwa ya ọsọ

  55. ọnọdụ ugo adịghị egbe mma

  56. Ukpana okpoko gburu ntị chiri ya

  57. onye hụrụ ọkụkọ ji ọkpa avọ nsị chụpụ ya maka na o nweghị onye ma onye ga ata ọkpa ya

  59. ọkwa sị na onye ya riri ji ya bụ ọkọji

  60. ọkwa sị ụmịrịma ya onye tụrụ ji ọ tụrụ mgbọrọgwụ, onye nwe ji gwuru ji ha eriwe gbọrọgwụ

  61. Eriri adịghị ọkụkọ mma n’olu

  62. ọkụkọ sị na ya na-atụgbu atụgbu were eri

  63.Anaghi ama ọkụkọ ọcha n’ofe

  64. Ọbọgwụ sị na ije ha bụ ndi ọgaranya bụ ndọnye ndọnye

  65. onye na-ata akwa ọkụkọ amaghị na ike na-afụ ọkụkọ ụfụ

  66. Ikwighikwighi nyụrụ ahụ sị ụmụ ya kụọrọ ya aka ha asị ya tụfịakwa, na anaghị ekwere ihe ọjọọ egwu

  67. Miri mara ugo asaala ugo ahụ

  68. Ugbala ka etere unyi n’ahụ o were chaa ọcha nke ọ chafọrọ

  69. onye teta ụra ọkụkọ chụwa ya, ya gbawa maka na ọ maghị ma o puru eze n’abalị

  70. ọkụkọ bere n’elu mkpu ka nọkwa n’ala
  0  0
 5. 71. Dịnta mụta ịgba na-agbajọghị agbajọ nwa nnụnụ amụta ife ba-ebeghi ebe

  72. A na-esi n’eju ama ọkụkọ ga-abụ oke

  73. Ebe a hụrụ anwụrụ ọkụ ahụ egbe

  74. o nwere ihe dị iche egbe n’egbe

  75. egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebela nku kwaa ya

  76. nwa nza rijuo afọ o cheere chi ya aka mgba

  77. ọkụkọ sị na ihe o ji eti mkpu abụghị na ihe ji ya ga ahapụ kama na ọ bụ ka ụwa nụ olu ya

  78. ọkụkọ ntị ike na anụ ihe n’ite ofe

  79. udele sị na nwa ya na-arịa ahụ nwụọ, uru, ọ dịkwanụ ndụ, uru

  80. Udele abụhụ ụva (awuf )

  81. Egbe gbuo nkụ a mara ebe ọ ga-ebe

  82. Ezekudele ga ekwu mụọ chiri ya ọzọ

  83. Nwa nnụnụ ebeghị ebe were nyụọ ọgụ ikpo akpala

  84. ọkụkọ sị na ihe mere ya ji aṅụ miri apali ihu elu bụ maka na ọnwụ na-egbu ya na-esi n’elu

  85.Akwa ọkụkọ tiwaa akị ihere e mee mkpume

  86. Akwa ọgazị bụ ọkụ nke ọkụkọ bụ anụ

  87. ọkụkọ bịa ebe ọ maghị, o jiri otu ụkwụ kwụrụ

  88. anaghị ere ọkụkọ ọkpa jiri n’ụlọ

  89. nne ọkụkọ sị na ihe na-ewute ya abụghị ihe oke ọkụkọ na-eme ya kama na ọ na-eme ya ya n’ihu ọha

  90. ọchụ ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ mwe mwe ọsọ

  91. Ụkpara okpoko gburu, nti shiri ya.

  92. Ọkịrị sị na ya n’achọ ọnwụ mana ọbụghị nke katapọt.

  93. Achụchaa aja ma ahụghị udele, mara na ihe mere ebe ndi mmụọ.

  94. Ọkụkụ sị ihe ya ji ele anya n’elu añụ mmiri bụ mak ihe n’egbu ya si n’igwe abịa.

  95. Ọkụkụ nwata bụ ehi ya.

  96. Nwa ovu n’eto, ọ dịka ọ ga-aka nne ya.

  97. Ụzụ na amaghị akpụ ogene, ya lebe egbe anya n’ọdụ.

  98. Udele sị onweghị ihe jikọrọ ya na ọkpụ isi.

  99. Oke osisi daa, ụmụ nnụnụ agbakesịa
  0  0
 6. 100. ka eji nwa mkpi wee maa atụ, a sị egbe buru isi nne ya

  101. ọ masị gị gbuoro egbe ehi anya ya ga atọ na nwa uriom ọkụkọ
  102. egbe bulite ugo anatuo ya bụ ajọ ihe

  103. egbe n’ọkụkọ anaghi azụ otu ahịa

  104. ọkụkọ hụ ihe yiri egbe o jiri gboo zọwa ụmụ ya

  105. e jide egbe n’aka tupu a jụwa ma nwanyị ọ na-eri anụ egbe

  106. egbe laa ije ụmụ ọkụkọ emegharịwa ahụ

  107. nwa egbe ba-agbasa ọdụ ka udele, ọ ga emekwa ihe udele na-eme?

  108. ọkụkọ kpahie ụzọ egbe eburu ya

  109. ihe egbe riri lara ugo n’afọ

  110. a gaghị m alọ ụwa ọkụkọ ka egbe ghara iburu m

  111. ọkụkọ ọcha gosiri onwe ya egbe

  112. egbe amaghị ọkụkọ nwa ogbenye

  113. Agaghi m eji na m hụrụ egbe n’elu hapụ nza m ji aka.
  0  0
 7.  114.Okeosisi Daalu Umu nnunu eju ohia

  115. Zuzugbe zugbe Umu nnunu na-abu n’enu osisi

  116. Mmadu bi ‘ulo, nnunu bi n’akwu, onye na nke ya onye na nke ya

  117. Onyinye Chiukwu nyere Ugo abughi ya ka O nyere egbe mana ha niile bu umu nnunu n’efe n’enu

  118. Ugo nọ na be ya ma na ugnene ya na-azụ n’ahịa.

  119.. Ụsụ sị na ya maara ka ya si jọọ ṅjọ wee were abalị na-efe.

  120. Ọkwa gwara ụmụ ya sị, ha tụrụtụ jụ ha tụrụtụ mgbọrọgwụ maka mgbe onye ji ga-egwuru ji ya.

  121. Ọgụrụ elekentịọba tupu ọ gbawa ya egbe.

  123. Ọkụkụ ga-eru n’obu akpọ chịkịrị chịkịrị egbe ga eburu ya, ufu eburu ya.

  124. Onye ma akwa ọkwa na-achịta ya.

  125. Ọ dịkara ụsụ mma ọ were abalị mere ehihie.

  126. Onye tụtara abụba ugo na-amali elu, ọ maghi nsogbu ọ na-enye ugo bu ya?
  0  0
 8. 127. Egbe bere ugo bere, nke sị ibe ya ebekwala, nku kwaa ya.

  128. Nnụnụ si n’ala bere n’elu nkwago berekwa n’ala.

  129. Ọkụkụ na erughị eru akpọ chọrọchọrọ, egbe n’ebughị ya, ufu eburu ya.

  130. Ọkwa sị ụmụ ya tụrụ ji ha tụrụkwa mgbọrọgwụ.

  131. Ọkwa lebe ka esi ahụsị anụ ọkụkụ maka ọ bụ ka esi ahụsị anụ ya.
  0  0
 9. 1.Ọkụkọ eri eri ọ bọsaa abọsaa.
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.