12 Comments

 1. 1. Oke bi n’ụlọ gwara oke bi n’ọhịa na azụ dị na ngịga.
  2. Elibe oke mmadụ, elibe oke ehị.
  3. E kee oke n’aka n’aka a mara ndị akpọrọ asị.
  4. Oke a mana ụma takaa akpa nwa dibịa ka nwa dibịa ghara ị ma ụma bụọ oke ọnụ.
  5. Oke soro ngwere maa mmiri, ọ kọọ ngwere ọ ga-akọkwa oke?
  0  0
 2. 1) Oke amaala ụma taa akpa dibia, ma dibia amaala ụma bụọ oke ọnụ.
  2) Oke Chukwu nyere onye, mmadụ apụghị ị nara ya
  0  0
 3. 3) Anaghị edobe oke na azụ
  0  0
 4. 6. Ama oke ụkwara na-eji aka ya agba onwe ya.
  7. A na-esi n’eju amara ọkụkọ ga-abụ oke.
  8.. Akị mkpị si ya na nwanne ya dị na mma ma were ichere kpaa oke..
  9. Anụ ọbụla gbara ọsọ ka oke , nwaologbo arịa ya elụ.
  10. Aṅa m ezo ezo agba nwa atanị egbe, ọ bụ oke anụ?
  11. Atachaa onye iberibe ụta, ekenye ya oke.
  12. Mgba gịdigidi na oke uge na-eso.
  13.:Mgbe atanị ga-agwụ n’iba nkwụ, ha a na-amụ oke oke.
  14. Na mpi ka a na-ejide oke ehi.
  15. Oke ọkwa kpudoro oke ite dị ọkụ, ya na ọsụsọ na-eme.
  0  0
 5. 16. Oke dibịa na-agba afa ọ dị ka ọ na-ahụ ndị mụọ.
  17.Oke arụsị a na-asọ anya bụ mmadụ na-enye ya nri.
  18. Ọgịnị machaa mma, ọ bụrịrị oke.
  19. Ọ chịtara akwa nza na-ekpesa ka ọha n’ibu ọ bụ ya wegara nne ya n’oke.
  20. Oke jiji enyeghị awọ, awọ jiji oke na-ebe
  21. Onye riri oke riri azụ, onye riri azụ rirị oke.
  22. Ofeke keta ntị ewu n’oke, mmanụ agwụ na ọku.
  23. Onye ketara ụkwụ mgbada n’oke ejịghi anụ.
  24. Oke bute, ya awọkwala chịghịchị.
  25. Oke gwara ụmụ ya sị, ” ọ bụrụ na unu chọrọ ịdị ndụ zụọ ụmụ unu , unu elekwala anya na azụ ejiri kwee ọnya”.
  26. Onye ụlọ ya na -agba ọkụ a na-achụ oke?
  0  0
 6. 1. Oke amakwala ama ata akpa dibịa,dibịa amakwala ama arụ oke ọnụ n’ọkụ

  2. Oke bi n’ụlọ gwara oke bi n’ọhịa na azụ dị nq ngịga

  3. Mmiri kọọla nkwere,ọgaghị akọrọla oke

  4. Onye ụlọ ya n’agba ọkụ anaghị achụ oke

  5. Ọbụ oke ụlọ gwara oke ọhịa ebe ngiga dị

  6. Ọchịchara bụ ome ihe eboro oke

  7. ọke tara ọka afọ asaa abụzighi obere oke

  8. enweghi ihe oke bụrụ ime akpa ọka.

  9. ọkụkọ nti ike aghaghi ihụ ihe ọkụ ji nti oke eme.

  10. ọke juru ngwere si o ha

  11. Oke nwụrụ n’ima akpa ọka abụghị agụrụ gburu ya

  12. Nwa ịwụwụ onye gụrụma, agaghị agụtali ma oke ka mma ekee ya ekee nye m

  13. Agam egosị gị ihe ụmụ mmụọ ji nti oke eme

  14. Anaghị eji azụ afachi ọnụ oke

  15. Onye na-adịghị eri anụ oke,ya ejikwala ọnụ/eze ya eke anụ oke

  16. ejighi iwe oke esu ulọ olụ

  17. Oke bute, ya agbaba na ngwungwu ụlọ

  18. Oke gbachaa ọsọ, ọ g’ata akị

  19. Oke gwụ n’ọhịa, nwa mbee abụrụ eze.
  0  0
 7. 20. Oke bi n’ụlọ gwara oke bi n’ọhịa na azụ dị na ngiga

  21. Oke soro nkwere maa mmiri, ya kọọla nkwere, ọgaghị akọrọ oke

  22. Oke amakwala ama ata akpa dibịa, dibịa amakwala ama arụ oke ọnụ n’ọkụ

  23. Oke nwụrụ n’ime akpa ọka abụghị agụrụ gburu ya

  24. Onye ụlọ ya n’agba ọkụ anaghị achụ oke

  25. Anaghị eji iwe oke suo ụlọ ọkụ.

  26. Oke n’ọhịa, ngwere n’ụlo

  27. A na-ekwu na oke tagburu nwa mmadụ, ngwere ejewe ịpị eze ya.

  28. Ọ bụ oke nọ n’ụlọ gwara nke bi n’ọhịa na azụ dị na ngịga.

  29. Aga m agwa gị ihe ọkụ ji ntị oke eme.

  30. Ọsọ bụ oke n’ọhịa, ngwere n’ụzọ

  31. Ihe dị be oke dị be ọgịnị.

  32. Ọbụ oke ụlọ gwara oke ọhịa ebe ngiga dị.
  33. Ọchịchara bụ ome ihe eboro oke.
  34. Oke tara ọka afọ asaa abụghịzị obere oke.
  35. Onweghị ihe oke pụrụ ime akpa ọka.
  36. Ọkụkọ ntị ike aghaghị ịhụ ihe ọkụ ji nti oke eme.
  37. Oke jụrụ nkwere ma ha ọha.
  38. Agam egosị gị ihe ụmụ mmụọ ji ntị oke eme.
  39. Anaghị eji azụ afachi ọnụ oke.
  40. Anaghị enye oke azụ debe.
  41. Onye na-adịghị eri anụ oke, ya ejikwala eze eke anụ oke.
  42. Anaghị eji iwe oke esunye ụlọ ọkụ.
  43. Oke bute nri, ya agbaba na ngwungwu ụlọ.
  44. Oke gbachaa ọsọ, ọ g’ata akị.
  45. Oke gwụchaa n’ọhịa, nwa mbee abụrụ eze.
  0  0
 8. 27.A na-asị na ọrịa ezughị oke, ndị dara ibi a na-eto afọ.
  28. Onye ketara ukwu onye amụ ibi n’oke ji anụ.
  29. Ihe ụwa bụ “mgbe oke ata akwụ, mgbe oke ajụ ọnụ n’igbegiri.
  30. E dobe n’elu, e dobere oke; e dobe n’ala e dobere nkịta.
  31. Agaghị eji maka iwe oke mụọ ụlọ ọkụ.
  32. Okenye ji oke ụbụ akwọ ibe ya.
  33. E jiggị ebuka m ibu anyụ oke nsị.
  34. Nwata were ọ maghara oke, ọ maghara ọnwụ a kpọ ya ihu.
  35. Ọna abụ oke egi dọbịe, oke mmadụ achụba ya.
  36. Gbara gbara fere oke ọbụrụ ara.
  37. Ọke ụlọ anaghị anwụ n’ọhịa.
  38. Onye oke ekele anaghị akwụ ụgwọ amara e meere ya.
  39. Mgba gidi gidi na oke ekwe kwụ aga.
  40. Mgba gidi gidi ya na oke uge.
  0  0
 9. 41. A na -ekwu na ọrịa ezughị oke, ndị dara ibi a na-eto afọ.
  42. Agụnkwọ sị na ọbụrụ na-ekewe oke , sị kepụtara yanke ya; kama onye ọzọ buru ya.
  43. Otu osisi anaghị eme oke ọhịa.
  44. Onye oke chi pụta mgba, mmiri ezowe.
  45. Oke aha na-egbu nwa nkịta.
  46. Anaghị enye oke azụ dobe.
  47. Oke anaghị eri ihe onye mụ anya.
  48. Akwa ọkụkọ juru nkata, onye ma nke bụ oke na nwunye?
  49. Ọ na abụ onye oke chi gaa nta, mgbada amalite ịrị elu.
  50. Ọ bụ oke dị n’ụlọ na-agwa oke dị n’ọgịa na ngwugwu ogiri dị na ngịga.
  51. Anya onye bụ oke ya.
  52. Akịdị anaghị ama oke ala.
  53. Aka nọ na-ekwu na oke tagburu mmadụ, Ngwere e were ego gawa ịpị eze ya.
  54. Ọkụkọ ọbụla ga-abụ oke na-ebido n’akwa.
  55. Ọ bụ nwa na-amaghị ihe ka a na-akpara oke ala nna ya ugbo abụọ.
  56. Oke mmiri na-ebu ogwe.
  57. Buru ka m buru abụghị oke.
  58. Anaghị atụ oke ogiri n’ahịa.
  59. Ọgịnị sị na ya apụghị iji ọnụ ya maramma wee tuọ ọnụ dịka oke.
  60. Ọ na abụ oke nkume koro n’elu , uche echebe ite ọna.
  61. Ọ bụ oke nkụ ka e ji esi oke ite.
  62. Ọ na abụ e kee oke n’aka n’aka a mara onye a kpọrọ asị.
  63. A gbara akị fee oke , ọ bụrụ mmịwa ọhụ.
  64. Onye enweghị oke nkịta bụ nwunye nkịta ka o ji achụ aja.
  65. Ụkpana nwata ezughị oke, ọ gbọnyụọ ọkụ.
  66. Oke osisi daruo ala, ụmụ nwanyị arịa ya elu.
  67. Ewu richaa ihe onye ubi ya fee oke ala.
  0  0
 10. 68. Oke osisi dị na mba anaghị adafe mba ọzọ.
  69. Okwu asị dị ka oke nkịta; e ree ya ebe dị nso ọ gbalata.
  70. Ọ na abụ oke agbapụghị ọsọ, ọdụ enwuo ya ọkụ.
  0  0
 11. Author

  ỌGBỤGBA ỌKWE: UJU NWANEKEZIE 67(70),DỌKỊNTA ACHỤKỌ 41(45), CHINENYE NNỤBỊA 2(3)
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.