6 Comments

 1. 1. Mbe sị na ọrụ ọha dị mma ma oriri ọha na ara ahụ
  0  0
 2. 1. Awọ sị na ọbụghị ka ha nọrọ n’ọhịa buzucha ndị mgba.
  2. Anaghị ama uru nkịrịka nkata wee ruo mgbe a ga-ebufu aja.
  3. A na-achụ anụ, a na-agbawurị ya ya egbe.
  4. A na-ekwu n’ọdụ enwe pere mpe, dinta ewere mma na-egbubirikwa ya.
  5. Anụ gbaa ajọ ọsọ , dinta agbawuri ya ajọ egbe.
  6. Anaghị eji mbe dị ndụ agba afa
  7. Agaghị m anọ nga dibịa na-eke ọgwụ kere ọnụ m.
  8. Dibịa tufukata ajọ ọgwụ n’ọhịa, otu ụbọchị o tụfughị ya, ọ tụọ ụmụ ya.
  9. Ihe dibịa na-agwọ bụ dụrụ neere, ọ naghị agwọ ala eri ozu.
  10. Ihe ọ sọrọ Di ochi ka ọ ga-ere mmanya ya.
  0  0
 3. Author

  1. Aka àjà àjà na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ
  2.Onye jụ ịga ugbo, ọ ga-emecha gaa ihe ugbo ka mma.
  3. Ụfọ ji fọ, Ụfọ ala afọ
  4. Oji nwayọ egbu ọ́gụ́ ka onye ike ọrụ njọ
  5. Onye rụọ, o rie
  0  0
 4. Author

  6. E nyejuo nwa dibịa afọ, ọ bụọ mgbọrọgwụ n’afọ ọhịa
  7. A kwụrụ ọtọ gwubie ji, e hulata ala gwuputa ọdụ ya
  8. Ọrụ bụ onye ụjọ, na e tinyeghi ya aka bụ na ọ gbaghị ọsọ
  9. Afọ ekweghị ụkwụ zuru ike
  10. Onye ọ na-agụ omume omume na-ebe obube obube
  0  0
 5. 11. O ribido ochie dibịa n’ajọ ọhịa o rie ihe ọ na-asọ nsọ.
  12. Onye na-akpụ ọgụ na-akọkwa ugbo.
  13. Ọsụ akwụ na-eji ọkụkọ ezu ike.
  14. Onye tufuru izu asaa, nọrọ na-akpụ egbe ọ ga-eji chụọ nta, Ọ baa n’ọhịa hụ agụ zowe ezowe.
  15. Onye gbahagoro ọrụ ugbo ya n’ihi na o ruchiri ọhịa?
  16. Oke dibịa na-agba afa ọ dị ka ọ na-ahụ ndị mmụọ.
  17. Ọkpụ ụzụ ma onye ọ na-akpụrụ mbazụ.
  18. Okeke gwughara ji, Okafọ gwute ya, ọ bụ ji nkụrụ ma nkụ.
  19. Onye jiri udu fugbuo ewi amaghị n’igwu ala bụ ọrụ.
  20. Ọ bụrụ n’anwụ amagbuo onye a na-akọrọ ede, mara na ọrụ a na-arụ enweghị isi.
  0  0
 6. 21. Onye ọrụ nwelụ ụgwọ
  22. Onye ụjọ ọrụna-ahọ eku ọgụ.
  23. Ọsụ ụtara na-asụgwara onye sụọrọ ya.
  24. Ote ofe amaghị ihe ọsụ ụtara na-ahụ.
  25. Ọ na abụ ike ọrụ gwụ nwata; ike ọgụ aka ya mma.
  26. Onye arụghịị, ya erlaa.
  27. Ọ bụghị ume nwoke ji je ọrụ ka o ji anata.
  28. Atụrụ sị na ile anya bụ ọrụ na onwe ya.
  29. Nwoke ọbụla nya akọa wee na-asụ ụtara, Ị mara na echiche obi ya gbara gharịị.
  30. Nwata ya na nna ya na-abụ ede anaghị ama mgbe ọ gọrọ nna ya iyi site na Ị sị ya bụtakwa isi ndị nwụrụ anwụ.
  0  0

Leave a Reply

Your email address will not be published.